• مدیریت اطلاعات تاکسی ها
 • مدیریت اطلاعات اشخاص (راننده و مالک)
 • مدیریت اطلاعات آژانسها
 • مدیریت اطلاعات مربوط به مرخصی رانندگان
 • امکان رزرو قبر
 • امکان تعیین محل دقیق متوفی برروی نقشه
 • امکان مشاهده تصویر قبر
 • امکان گرفتن گزارش های متنوع
 
 • امکان تعریف بانک سوالات
 • امکان تعریف نظرسنجی زمانبندی شده
 • امکان محدود کردن نظرسنجی
 • امکان گزارشگیری های مختلف
 
تـازه‌هـایـی از شـرکت فـرزانگـان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394